ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสัมผัสธรรมชาติชีวิตชาวชนบทที่บ้านตาล จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้ง:
บ้านเลขที่ 18  ม.4  บ้านตาล  ต.บ้านตาล  อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ
 google map
ประวัคิความเป็นมา:
ตำบลบ้านตาล ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทย แต่ก็มีบางหมู่บ้านที่ใช้ภาษาไทยอีสาน
ตำบลบ้านตาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบำเหน็จณรงค์ เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับตำบลหัวทะเล
เมื่อมีการแยกถนนก็ได้แบ่งเขตหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านในตำบลมีทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวบึง บ้านท่าศาล บ้านกระทุ่มพระ บ้านตาล บ้านวังกะอาม บ้านหนองอีหล่อ บ้านกุดแคน บ้านโคกเพชร บ้านหนองยายบุตร บ้านหนองคร้อ
เป็นตำบลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตะโกทอง กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเพชร และ ตำบลบ้านชวน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านตาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบำเหน็จณรงค์ พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบและราบสูง จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,663 คน และจำนวน
หลังคาเรือน 1,212 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่  อาชีพเสริม ทำไร่พริก
ThailandKarte

Quelle: Wikipedia

 

เจ้าของบ้านที่ใจดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

แผนกต้อนรับฝ่ายภาษาเยอรมัน

| LINKS | IMPRESSUM |

vorwort

überuns

unterkunft

prog

gäste

kontakt